Proslava Srpske Nove Godine bi]e odrxana 13og Januara sa poqetkom u 7 sati uveqe. Pevacica MArija Mara i Orkestar Sawe Kuwevi’a svira]e po vawoj xe`i uz dobra doma]a mrsna jela. Dobro dowli! Na Bogojav`e\e 19og Januara, Sveta Liturgija i veliko vodoosve]e\e poqi\e u 8:00 q. izjutra a na Jovandan Liturgija je 10:00 sati izjutra. Proslava Crkvene Slave Svetog Save je 27og Januara u 10 izjutra. Dobro dowli!

Our Church New Year Celebration will be January 13 at 7 pm with live music by lady singer Mara nad Sasa Kusevic orchestra and great food. 


BOXI}

Draga Bra]o i Sestre:

             Priblixavamo se danima Boxi]ne radosti, ro]e\a naweg Spasite`a Bogomladenca Hrista. Da bi smo se wto dostojnije pripremili za doqek ovog najradosnijeg praznika, treba da se potrudimo da postom, molitvom, Ispovew]u i Priqew]em pripremimo sebe za ove radosne dane Ro[e\a Hristovog.

             Proslava Boxi]a otpoqe]e  6og. Januara u 6:00 qasova uveqe sa Veqer\im bogosluxe\em, litijom i spa`iva\em bad\aka. Po zavrwetku Bogosluxe\a, deca ]e primiti poklone a svi osve]ene bad\ake

koje ]ete poneti svojim ku]ama. Tako[e, bi]e odrxana tradicionalna posna veqera uz vru]u rakiju kao i

Boxi]na predstava “Vertep” koju izvode deca nawe crkvene wkole. Svi koji xelite da uk`uqe svoju decu u program proslave, nazovite Protu Dejana, kao i u vezi Svetosavskih recitacija i programa u kome sva deca treba da uzmu uqew]a.

7og. Januara, sveta Boxi]na Liturgija ]e otpoqeti u 10:00 q. izjutra. Ispovest ]e se obaviti od 9:00 do 10:00q. Po zavrwetku Liturgije, bi]e odrxan zajedniqki ruqak za sve one koji xele da ostanu da zajedniqki podelimo ovu Boxi]un prazniqnu radost. Potrudimo se da uzmemo slobodan dan i da svoju decu dovedemo u crkvu tako da i oni mogu da osete radost Ro[e\a Hristovog. Niko od nas netreba da izostane ve] svi zajedno u Crkvi da uznesemo zahvalnost Bogu za najve]i dar koji nam je darovao-Spasite`a nawega Hrista!  Liturgija 8og Januara je u 10 sati. Sv. Stefan 9ti Januar Liturgija u 8 sati. Hristos se Rodi!

Tradicija je u nawem narodu da se o Boxi]u Crkva daruje posebnim prilogom takozvanim “Boxi]nim darkom”. Potrudimo se da pomognemo maksimalno. Pomaxu]i Crkvu mi dajemo mogu]nost sebi i svojoj deci da se nauqimo Veri Pravoslavnoj kao i tradiciji i verskim obiqajima. Hvala! Nadamo se da vas sve vidimo u zdrav`u i radosti u toku ovih Boxi]nih praznika.  

Prasetina sa rax|a: cena je $13.00 funta, cello prase $375. pola $250.  Nazovite 281-256-1335.

 

Dear Brothers and Sisters: CHRISTMAS

With God’s blessing, we are approaching the happiest feast of the Church, the Nativity of our Lord Jesus Christ. As we prepare ourselves for the upcoming feast, we should fast, pray, and come to Church for Holy Confession and Holy Communion so that we may worthily welcome the day of the Nativity of our Lord Jesus Christ.

The festivities of Bozic will start on Christmas Eve, January 6th at 6:00pm with Vesper Service and procession around the Church and the burning of Badnjak. Following the Vesper Service, Children will receive presents and the Badnjak will be blessed and ready for you to take home. Also, a traditional lenten dinner will be served at our church hall. Our children will have their Christmas play “The Manger” for your enjoyment at our church hall as well. Please join us and encourage your children to participate.

On January 7, the Nativity-Divine Liturgy will be served at 10:00am. Confession will begin at 9:00am. Following the Divine Liturgy, there will be a luncheon for all who would like to stay and share the joy of  Bozic. Each one of us should do our very best to take the day off from work and come to church with children and family as we welcome the birth of Christ, our Lord, on that day.  Jan. 8th Liturgy will be at 10am and Jan. 9th St Stephen Liturgy at 8am.

 On Epiphany, January 19 the Divine Liturgy with the great blessing of water will start at 8:00am. St. John the Baptist day Service will be on January 20th at 10:00am. Saint Sava Church Slava on Jan. 28th at 10am. with lunch!

It is a tradition among our faithful people to make a special contribution to the Church for Christmas, so called “Bozicni darak” or Christmas gift. Let us be generous to God’s Church. By helping our Church, we help ourselves and our children learn our faith and allow our church to continue it’s mission. Thank you!  We hope to see you in good health and good spirit during the Christmas holidays. Welcome!

On behalf of the Board,

 

 

V. Rev. Fr. Dejan Tiosavljevic Parish Priest                                                          Jonathan Stigant President

 

 

You must be logged in to add gadgets that are only visible to you